Informacje o fabryce mokrej karmy dla zwierząt domowych firmy PetRepublic

Fabryka Niemce, czyli inwestycja powstająca na terenie parku przemysłowego Panattoni Park Lublin II zlokalizowanego w gminie Niemce, prowadzona będzie przez firmę PetRepublic. Planowany zakład produkcyjny będzie wytwarzał wysokiej jakości karmę mokrą dla zwierząt domowych, przy wykorzystaniu najbardziej zaawansowanych technologii przemysłu pet food oraz wyposażony zostanie w najnowsze rozwiązania w dziedzinie wykorzystania i odzysku energii, wody czy surowców, aby w żaden negatywny sposób zakład nie oddziaływał na otoczenie.

Korzyści

Chcesz dowiedzieć się więcej? Obejrzyj naszą prezentację, którą stworzyliśmy specjalnie dla Ciebie! Możesz ją również ściągnąć w formacie PDF.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Odpowiadamy na najbardziej nurtujące pytania. Przeczytaj, może odpowiedź na Twoje jest w zasięgu ręki.

Nie, planowana fabryka nie wiąże się z uciążliwymi zapachami jakie są emitowane przez fabryki karmy suchej, czy też fabryki mączek mięso-kostnych. Warto podkreślić, że w Polsce zakłady takie jak planowana fabryka PetRepublic funkcjonują z powodzeniem w sąsiedztwie zabudowań, nawet na terenie miast – jak np. zakład Mispol S.A. przy ulicy Octowej 1 w Białymstoku. Odpowiedni proces obejmujący dostawę surowców w chłodniach w ilościach zgodnych z dziennym zapotrzebowaniem, będzie przyjmowany na rampie ze specjalnym pneumatycznym uszczelnieniem. Cały proces produkcyjny będzie odbywał się w zamkniętych pomieszczeniach przy obniżonych temperaturach. Na koniec produkty będą zamykane w hermetycznych puszkach bądź saszetkach, bez możliwości wydzielania zapachu.

Fabryka będzie odprowadzała 2 rodzaje podatków: DOCHODOWY obowiązujący od momentu startu działalności oraz OD NIERUCHOMOŚCI, który zacznie obowiązywać po 5 latach. Umowy najmu zawierane są na okres 15 lat, co zapewni gminie stałe wpływy z podatków. W ciągu 15 lat działalności wpływy do budżetu gminy z tytułów podatku dochodowego oraz od nieruchomości, powinny wynieść od 11 mln do 13 mln zł. Co więcej – działalność zakładu da gminie pozytywny bodziec rozwojowy, a także pozytywny wpływ na pobudzenie innych lokalnych producentów – część surowców PetRepublic planuje pozyskiwać w regionie, np. surowiec wieprzowy, wołowy, mąkę czy warzywa.

Nie, są to tylko i wyłącznie niepotwierdzone informacje. Budowana fabryka w Niemcach będzie pierwszą fabryką PetRepublic. W Lublinie znajduje się ubojnia drobiu należąca do SuperDrob. PetRepublic i SuperDrob to odrębne przedsiębiorstwa, nie ma planów i możliwości takich przenosin. Ponadto PetRepublic może na powierzchni wynajmowanej od Panattoni w Niemcach prowadzić tylko działalność zgodną z zapisami zawartymi w umowie. Wszelkie odstępstwa obwarowane są wysokimi karami umownymi i możliwością wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Tak, docelowe zatrudnienie ma wynieść do 200 osób. Będzie to pierwsza fabryka PetRepublic, zatem nie ma możliwości przeniesienia pracowników z innej lokalizacji. Rekrutacja będzie prowadzona przede wszystkim na terenie gminy, będzie obejmowała wszystkie stanowiska, począwszy od pracowników fizycznych po stanowiska kierownicze. Zatrudnianie osób z okolic będzie preferowane przez Zarząd PetRepublic (m.in. ze względu prawdopodobieństwa mniejszej fluktuacji kadr).

Zakład docelowo będzie zatrudniał około 200 osób, zarówno pracowników produkcyjnych, jak i wysokiej klasy specjalistów w zakresie automatyki, technologów żywienia zwierząt czy technologów produkcji. Producent liczy, że w zakładzie zatrudnienie znajdą przede wszystkim mieszkańcy gminy Niemce oraz że fabryka przyczyni się do rozwoju gminy.

Nieprawdą jest plotka, że fabryka nie stworzy nowych miejsc pracy dokonując relokacji załogi z innej fabryki. Co więcej w planach jest współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, celem kształcenia wyspecjalizowanej kadry, która będzie mogła w przyszłości znaleźć zatrudnienie w fabryce.

Tak, w planach jest m.in. w wspieranie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, jak również współfinansowanie inwestycji pożytku publicznego. W tym zakresie producent przewiduje wydatki na poziomie minimum 100 tys. zł rocznie.

W zakładzie przede wszystkim przetwarzane będą tusze i części tuszy zwierzęcych pochodzące z uboju, a także produkty zwierzęce, które ze względów handlowych nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi. Do zakładu nie będą transportowane, a tym samym nie będą przetwarzane padłe zwierzęta, co odpowiada regulacjom Unii Europejskiej, które jasno mówią, że karma dla zwierząt nie może być produkowana z padłych zwierząt.

Nie, proces przyjmowania oraz magazynowania, jak i obróbki surowca w przestrzeni zamkniętej, nie będzie mieć wpływu na ilość much i insektów w okolicy. Zakład zostanie zabezpieczony i wyposażony w specjalistyczne urządzenia mające na celu ochronę otoczenia, jak i wnętrza zakładu przed insektami. Jest to jeden z licznych wymogów zawartych w regulacjach Unii Europejskiej. Wysokie wymagania sanitarne nie pozwolą także na rozwój gryzoni, który mógłby niepokoić mieszkańców.

Nie, przed wprowadzeniem do zbiorczej kanalizacji sanitarnej ścieki zostaną podczyszczone w procesie technologicznym z zachowaniem wszelkich rygorów na terenie obiektu w zamkniętym zbiorniku. Całkowitą ich liczbę szacuje się na poziomie 215m3/dobę, z czego 110 m3/dobę będzie pochodzić z mycia zakładu i stanowić ścieki bytowe. Będą one mieć parametry zbliżone do ścieków komunalnych.

Obecnie prowadzony jest dialog z władzami gminy Niemce w sprawie wyboru najlepszego rozwiązania. Jego celem jest niedopuszczenie do nadmiernego obciążenia istniejącej oczyszczalni (w związku z rozwojem parku przemysłowego). Inwestor deklaruje gotowość współfinansowania infrastruktury gospodarki ściekami, która nie tylko zapewni bezpieczeństwo dla gminy, ale również w dłuższej perspektywie może np. przyczynić się do poprawy warunków pracy oczyszczalni czy do obniżenia kosztów odbioru ścieków z terenu gminy Niemce.

Inwestor po przeprowadzonej inwentaryzacji istniejącej oczyszczalni, analizie dostępnej dokumentacji technicznej i rozmowach ze służbami eksploatacyjnymi oraz autorami pierwotnego projektu proponował gminie rozwiązanie problemu poprzez przebudowę istniejącej gminnej oczyszczalni poprzez wprowadzenie technologii MBR z ultrafiltracją membranową. Prace miałyby potrwać ok. 6 miesięcy i zwiększyć jej przepustowość o 100%  (zrzut łączny wszystkich ścieków z inwestycji to ok. 150 m3/dobę, a oczyszczalnia osiągnęłaby przepustowość na poziomie 1000 m3/h). Wprowadzenie tej technologii pozwoliłoby na uzyskanie gwarantowanego efektu jakości ścieków oczyszczonych, bez odorów oraz przyłączenie dodatkowych gminnych odbiorców. Koszty takiej inwestycji to ok. 2,5 mln zł.

Ponadto inwestor wyszedł z propozycją budowy małej oczyszczalni ścieków dedykowanej swoim zakładom na terenie gminnym. Rolą gminy byłoby udostępnienie terenu pod budowę oczyszczalni (w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej oczyszczalni ścieków) oraz dalsze zarządzanie obiektem. Do czasu zakończenia inwestycji ścieki miałyby być wywożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni na terenie Lubartowa lub Lublina.

 

Planowana fabryka znajduje się na terenie zdefiniowanym w planie zagospodarowania przestrzennego do wykorzystania przemysłowego. Obiekt został tak zaplanowany, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w istniejące otoczenie, 10 m poniżej terenu okolicznych zabudowań, a cała produkcja ma być prowadzona od strony torów kolejowych, zaś od strony zabudowań mieszkalnych planuje się magazynowanie gotowego towaru.

Surowce będą przewożone m.in. z lubelskiego zakładu produkcyjnego SuperDrob. Surowiec do zakładu będzie przywożony specjalistycznymi samochodami wyposażonymi w mroźnie lub chłodnie. Rozładunek surowców z samochodu będzie odbywał się na rampie wyładowczej w temperaturze od 8°C do 12°C za pośrednictwem pneumatycznego rękawa, co zapewni szczelne połączenie samochodu z budynkiem. Następnie surowiec będzie trafiał bezpośrednio do magazynu, w którym obowiązuje podobny reżim temperaturowy, co podczas transportu (odpowiednio -18°C lub 0-4°C).

Nie, w zakładzie nie będą płukane czy myte surowce mięsne, które mogłyby powodować, że ściek będzie posiadał wysoki ładunek białkowy. Ścieki generowane przez fabrykę będą mieć parametry zbliżone do ścieków komunalnych.

Ze względu na rodzaj oraz wymagania mikrobiologiczne wobec surowca, proces produkcyjny nie niesie ze sobą żadnego ryzyka w zakresie E. coli.

Bakterie E. coli występują w kale, do produkcji karmy nie będą wykorzystane jelita. Ponadto ścieki będą przekazywane do oczyszczalni ścieków, a nie do wód gruntowych. Nie ma zatem możliwości zatrucia wody pitnej.

Nie, zaopatrzenie w wodę planowane jest z własnego ujęcia wody, które nie będzie wpływało na komfort życia mieszkańców.

Analiza hydrogeologiczna jest w trakcie zatwierdzenia w starostwie powiatowym, później inwestor będzie uzyskiwał decyzję środowiskową dla własnego ujęcia wody oraz pozwolenia wodnoprawne na pobór wody. Proces może potrwać do pół roku.

Trwa budowa standardowej hali firmy Panattoni, na którą inwestor uzyskał pozwolenie. Drugim etapem budowy jest dostosowanie infrastruktury pod wymagania najemcy. Drugi etap wiąże się z obowiązkiem uzyskania nowego pozwolenia, na które czeka inwestor.

Raport będzie opublikowany zgodnie z procedurą postępowania środowiskowego. Inwestor nie unika jego ujawnienia i zrobi to, jak tylko warunki formalno – prawne na to zezwolą.

W ciągu pół roku od otrzymania pozwolenia na budowę fabryki, zostanie ona uruchomiona.

Fabryka zostanie podpięta do istniejącej sieci PGE oraz zbudowane zostanie przyłącze od skrzyżowania ul. Przemysłowej z drogą nr 19. Przez pierwsze dwa lata będzie pobierany prąd na poziomie 1,2 MW, po 18-24 miesiącach zapotrzebowanie wzrośnie do 2,1 MW. Działanie nie wpłynie na komfort i bezpieczeństwo energetyczne gminy Niemce.

Fabryka będzie zasilana gazem LNG, a ogrzewana ciepłem odpadowym z procesów technologicznych. Gaz jest niezbędny do wytworzenia pary w procesie produkcyjnym niezbędnej do homogenizacji produktu.

Hałas wytwarzany przez instalacje dachowe nie będzie powodował przekroczeń jakościowych określonych przez normy.
Na dachu będą znajdować się wyrzutnie i czerpnie dachowe o głośności 70-80dB. Poza tym od strony torów kolejowych będzie usytuowana kotłownia celem produkcji pary do procesów technologicznych. Należy zwrócić uwagę, że emitory hałasu będą znajdować się nad produkcją od strony torów kolejowych.

BREEAM to certyfikat środowiskowy, który jest obecnie jedną z najczęściej stosowanych metod oceny budynków pod kątem ich ekologiczności w Europie. Gwarantuje on realizację, a później użytkowanie obiektu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, również w odniesieniu do jakości życia lokalnych społeczności czy prowadzenia na ich rzecz działań.

Inwestycja powstaje na terenie przemysłowym, zgodnie z przeznaczeniem uchwalonego w 2004r. planu m. z. p. gminy Niemce (obszar P, 7.9)

Chcesz porozmawiać o fabryce na żywo? Zapraszamy do naszego punktu informacyjnego!

Masz więcej pytań? Napisz do nas na adres:

debata@panattoni.com